daňové poradenstvo bratislava

NOVINKY

Novinky v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020:
- Zvýšenie minimálnej mzdy - 580 eur
- Nárast minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO - minimálne odvody odvody do Sociálnej poisťovne 167,89 eur, minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie 70,91 eur
- Dlhšia dovolenka pre zamestnancov (rodičov) do 33 rokov - 5 týždňov
- Príspevok na šport dieťaťa - tzv. športový poukaz
- Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie - nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu podnikateľa alebo jednoosobovú s.r.o. (ak je jediným spoločníkom fyzická osoba) vykonáva príbuzný v priamom rade (napr. potomok), súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo spoločníka, avšak za podmienky, že tieto osoby sú dôchodkovo poistené, sú poberateľom dôchodku alebo žiakom či študentom do 26 rokov.
- Znížená sadzba DPH pre nové druhy tovarov - noviny, časopisy a periodiká (okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu a v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu), potraviny (konkrétne tzv. „zdravé potraviny“ – napr. med, vybrané ovocie a i.).
- Zavedenie režimu tzv. „call – off stock“ - prináša zjednodušenie, pri ktorom sa premiestnenie tovaru platiteľom do iného štátu EÚ na účely jeho následného dodania za istých podmienok, nebude považovať za dodanie tovaru podliehajúce DPH
- Zrušenie povinnosti oznamovať číslo bankového účtu daňovému úradu
- Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % - zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby (pôvodne 21 %) a živnostníkov (pôvodne 19 %) s ročnými príjmami do 100 000 eur.
- Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane - nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je od 1. 1. 2020 vo výške 4 414,20 eur, na rozdiel od výšky 3 937,35 eur platnej v starom roku.
- Elektronické zasielanie mzdových dokumentov zamestnancom
- Zmeny ohľadne eKasy - predĺži lehota na odoslanie uloženej dátovej správy zo 48 hodín na 96 hodín.
- Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu - daňový úrad vykonať daňovú exekúciu aj ďalším novým spôsobom, a to zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka.