daňové poradenstvo bratislava

NOVINKY

Novinky v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2022:
Znižuje sa suma tzv. superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 200 % na 100 % vynaložených výdavkov (nákladov).
Možnosť dodatočne si uplatniť odpočet výdavku (nákladu) vo výške od 15 až do 55 % z daňového odpisu uplatneného z  investície do majetku uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu o dani z príjmov v príslušnom zdaňovacom období.
Upravuje sa suma oslobodenia od dane do výšky 55 % hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste, t.j. maximálne 2,81 eur.
S účinnosť od 1.1.2022 sa zavádza oznamovacia povinnosť v súvislosti s reverzným hybridnými nesúladmi pre zahraničných spoločníkov verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.
Znižuje sa suma poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní pre daňové subjekty, ktoré sa podľa indexu daňovej spoľahlivosti považujú za vysoko spoľahlivé, na polovicu.
Suma daňového bonusu je:22,17 eura mesačne, dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
Povinnosť oznamovania bankových účtov (BÚ) pre platiteľov DPH
Noví platitelia oznamujú BÚ bezodkladne. Za DPH skupinu je potrebné oznámiť všetky bankové účty. Za neoznámenie bankového účtu možno vyrubiť pokutu od 30 do 3 000 eur.
Ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný BÚ, ako na jeho oznámený BÚ, ktorý je zverejnený v zozname na stránke finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, bude tento odberateľ ručiť v prípade, ak dodávateľ neuhradí DPH povinnosť finančnému úradu. Finančná správa bude zverejňovať zoznam všetkých oznámených bankových účtov.
Možnosť úhrady DPH odberateľom priamo daňovému úradu v prípade, ak odberateľ vie alebo má podozrenie, že dodávateľ neodvedie DPH daňovému úradu. V tom prípade odberateľ dodávateľovi uhradí iba základ dane bez DPH. Týmto krokom odberateľ predíde ručeniu za neuhradenie DPH dodávateľom.
Ustanovuje sa povinnosť pre odberateľa (platiteľa DPH) vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku a zohľadniť tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane.
Priradenie indexu plnenia daňových povinností každému daňovníkovi, ktorý je registrovaný k dani z príjmov,  na základe čoho získa subjekt dodatočné benefity. Daňovníci budú rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý.
Zo zákona sa vypúšťa posledná veta: „Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.“
Správca dane môže vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby na dobu 3 rokov. Vylúčená fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, avšak nemôže podať voči rozhodnutiu podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania. Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom.