daňové poradenstvo bratislava

NOVINKY

Novinky v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019:
- Zvýšenie minimálnej mzdy - 520 eur
- Nárast minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO - minimálne odvody odvody do Sociálnej poisťovne 158,11 eur, minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie 66,78 eur
- Zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu v nedeľu od 1.5.2019 - príplatok za prácu v sobotu (50 % minimálnej mzdy za hodinu),príplatok za prácu v nedeľu (100 % minimálnej mzdy za hodinu),príplatok za nočnú prácu (u nerizikového povolania je to 35 % a u rizikového povolania je 50 % minimálnej mzdy za hodinu).
 - Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti (Maximálna nemocenská dávka je vo výške približne 1069 eur, maximálne materské vo výške približne 1458 eur)
- Zmena životného minima k 1.7.2018 a jej vplyv na vybrané veličiny od roku 2019 - 205,07 eur mesačne
- Daňový bonus na dieťa sa od 1.4.2019 zvýši - 22,17 eur
- Rekreačné poukazy pre zamestnancov - 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok
- Znížená sadzba DPH vo výške 10 % - hotelové služby, turistické ubytovacie služby, prevádzka táborísk a tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej ekonomicky dodáva oprávnenému zákazníkov
- Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch
- Ruší sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH