daňové poradenstvo bratislava

AUDIT

BRATISLAVA

V oblasti auditu účtovnej závierky vám vieme pomôcť v týchto oblastiach auditu:


 • štatutárny audit
 • medzinárodný audit
 • transformácia účtovných výkazov
 • audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
 • špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
 • vedenie účtovníctva a služby účtovného poradenstva
 • previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
 • due dilligence


Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka.


1.ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 30,

2.ktorá je akciovou spoločnosťou
3
.ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis
4.ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a


Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 1 000 000 Sk.


Profesionálna úroveň audítorov


Poskytované služby sa opierajú o profesionálnu úroveň audítorov, ktorí podrobne ovládajú princípy fungovania firiem v podmienkach Slovenska v rámci existujúceho účtovno-daňového zákonodárstva. Audítorské služby našej spoločnosti nadväzujú na medzinárodné audítorské štandardy, ako aj na platnú legislatívu našej republiky. Okrem štandardných auditov, overujeme, príp. pomôžeme pri vypracovaní konsolidácii účtovných závierok.


Špecializované alebo tzv. hĺbkové audity


Pre klientov uskutočňujeme aj tzv. hĺbkové audity hospodárenia vybraných spoločností napr. z hľadiska ochrany akcionára a hospodárenia manažmentu, v súvislosti s akvizíciami spoločnosti, ich transformáciami na iné právne formy apod.


Povinnosť overovať výročné správy


Nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overiť výročné správy pred ich publikovaním, je táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.


Ako postupujeme:


Takmer všetky audítorské zmluvy sú priebežného charakteru. Na audítorských testoch začíme pracovať v nadväznosti na uzatvorenie audítorskej zmluvy, pričom periodicitu návštev si dohodneme osobne s príslušnými pracovníkmi tak, aby sme zohľadnili vaše časové požiadavky a zároveň zabezpečili overenie všetkých dokladov do koncoročnej uzávierky.


Odmena za služby:


Cena za vypracovanie audítorského stanoviska k účtovným výkazom za bežný rok je stanovená prevažne na základe hodinových sadzieb spoločnosti, ktoré sa pohybujú v štandardnej úrovni týchto prác.


Limit celkovej ceny auditu je predmetom osobného rokovania s predstaviteľmi oboch spoločností / podľa deklarovaného počtu dokladov , dosiahnutého obratu a rizikovosti účtovných transakcií).


Vyžiadajte si bližšie informácie:

Ing. Patrícia Haberlová

Tel.: +421 2 442 503 01

Mob.: 
+421 907 742 921

+421 948 031 038