daňové poradenstvo bratislava

NOVINKY

Novinky v účtovníctve, daniach a odvodoch v roku 2023:
DAŇOVÝ BONUS
Daňový bonus sazvyšuje na:
   50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 100 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokovveku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.
    50 € mesačne– ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  140 € mesačne– ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.
Od 1. januára 2023 možno daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ZDP, alebo ich úhrnu, takto:
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane
1 20%
2 27%
3 34%
4 41%
5 48%
6 a viac 55%
OPRAVA ODPOČÍTANEJ DANE PRI NEZAPLATENÝCH FAKTÚRACH
Odberateľ (dlžník) je povinný opraviť odpočítanú daň, ak úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. Novela zákona o DPH v tomto smere žiadnym spôsobom nezasahuje do právnych dohôd týkajúcich sa splatnosti záväzku a ani do osobitných spôsobov plnenia. Novelizovaný § 53b dáva súčasne právo opätovne odpočítať takto opravenú daň, ak dôjde k úhrade (úplnej/čiastočnej) záväzku zo strany dlžníka. Upozorňujeme, že táto úprava sa týka len plnení, kde je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby (§ 69 ods. 1 zákona o DPH), nie v prípade prenesenej daňovej povinnosti.
Nakoľko sa tie ustanovenia vzťahujú na tie záväzky, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynie po 31. decembri 2022, odporúčame klientom skontrolovať došlé faktúry a zvážiť ich prípadnú úhradu.
Za účelom zamedzenia možných špekulatívnych konaní hlavne pri nezaplatených došlých faktúrach do účinnosti novely napr. z dôvodu neprebratia poštových zásielok, novela zavádza tiež právnu domnienku predpokladajúcu najneskorší možný deň doručenia opravného dokladu o oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.
OPRAVA ZÁKLADU DANE Z TITULU NEVYMOŽITEĽNEJ POHĽADÁVKY
Novela mení dôvody, kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou pre účely zákona o DPH.  V prípade, ak od splatnosti pohľadávky uplynie 150 dní, takáto pohľadávka (celková fakturovaná čiastka s DPH alebo zostatok nezaplatenej protihodnoty) za dodanie tovaru alebo služby sa považuje za predpokladu splnenia určitých podmienok (hodnota vyššia alebo nižšia ako 1 000 EUR vrátane dane) za nevymožiteľnú.
Úprava sa vzťahuje len na tie pohľadávky, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022, preto, odporúčame klientom skontrolovať odberateľské faktúry a pristúpiť k oprave základu dane, ak sú splnené aj ostatné podmienky v zmysle zákona o DPH.
Zároveň sa ruší úprava vzťahujúca sa na pohľadávky „nízkej hodnoty“ s hodnotou 300 EUR vrátane DPH v znení do 31.12.2022.
POVINNÁ REGISTRÁCIA PRE DPH
Vypúšťa sa povinnosť tuzemskej registrácie na DPH pre subjekty, ktoré dosiahli obrat 49 790 EUR iba z oslobodených činností podľa § 37 až 39 zákona o DPH. Hlavným cieľom je zamedziť povinnosti podávať nulové daňové priznania iba s vykázaním oslobodených činností. Subjekty, ktoré už sú registrované v tuzemsku pre DPH a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu požiadať o zrušenie registrácie. Upozorňujeme však, že ak takáto zdaniteľná osoba dosiahne obrat z týchto plnení a následne dodá tovar alebo službu, ktorá nie je oslobodená od DPH (bez ohľadu na výšku protihodnoty), je povinná podať žiadosť o registráciu, nakoľko prestane spĺňať túto podmienku.
ZNÍŽENIE DPH NA 10 % PRE VYBRANÉ SLUŽBY V OBLASTI GASTRONÓMIE A ŠPORTU
Od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatní na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu (napr. štadióny, plavárne, športové ihriská), na vstupné do umelých kúpalísk (kryté alebo nekryté stavby so súborom zariadení využívaných na kúpanie, a s ním súvisiace prevádzkové plochy), a na reštauračné a stravovacie služby. Nakoľko podmienkou na uplatnenie zníženej sadzby DPH sú pri reštauračných a stravovacích službách podporné služby (napr. priestory, riad, obsluha), pri donáške jedla či jeho zakúpení v stánku sa uplatní základná sadzba dane.
SPRÁVA S INFORMÁCIAMI O DANI Z PRÍJMOV
Správu s informáciami o dani z príjmov je povinná vyhotoviť:
a) konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej konsolidované výnosy vykázané v jej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750.000.000 eur;
b) samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej:
i. výnosy vykázané v jej individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750.000.000 eur, alebo
ii. čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej závierke, ak nezostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, presiahol sumu 750.000.000 eur.
Účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov, sú povinné ju uložiť do registra a zbierky listín obchodného registra.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú daňovými rezidentmi len v Slovenskej republike vrátene ich prepojených účtovných jednotiek a organizačných zložiek mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak účtovné jednotky zverejňujú výročnú správu podľa zákona o bankách. Taktiež sa to nevzťahuje pre veľkú obchodnú spoločnosť a organizačnú zložku zahraničného subjektu, ktorá je bezplatne prístupná v elektronickom formáte na webovom sídle jej zahraničnej konečnej materskej účtovnej jednotky alebo zahraničnej samostatnej účtovnej jednotky aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej Únie.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PODĽA DAC7
Prenajímatelia nehnuteľnosti prostredníctvom platforiem Airbnb a Booking, vodiči jazdiaci pre Bolt či Uber, ale aj iní poskytovatelia digitálnych platforiem sa od januára 2023 už pred finančnou správou neschovajú. Účinnou sa stane novela zákona č. 442/2012 o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní zo dňa 15.6.2022 (ďalej aj ako „zákon“), podľa ktorej musia digitálne platformy poskytovať informácie o svojich zákazníkoch finančnej správe, a to bez jej vyzvania.
DAC7 sa zameriava na prevádzkovateľov digitálnych platforiem. Cieľom tohto opatrenia je predovšetkým zvýšiť daňovú transparentnosť digitálneho priestoru a zabezpečiť riadne odvádzanie daní z príjmov pochádzajúcich z predaja tovaru alebo služieb prostredníctvom digitálnych platforiem.
Oznamovacím obdobím je kalendárny rok. Prvým oznamovacím obdobím bude rok 2023, za ktorý oznamujúci prevádzkovatelia platforiem vykonajú preverovanie a informácie oznámia Finančnému riaditeľstvu SR do 31. januára 2024. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na digitálne platformy, ktoré iba spracovávajú platby, umiestňujú reklamy či presmerujú zákazníkov na inú platformu.
ZMENA MOMENTU ÚČINNOSTI PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU
Novela zákona o riešení hroziaceho úpadku účinná od 17. júla 2022 upravila moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu, t. j. priniesla odstránenie rozdielov právnych účinkov pri väčšinovom a menšinovom obchodnom podiele. Zápis zmeny spoločníka do Obchodného registra SR bude mať už len deklaratórny charakter, t. j. zápis potvrdzujúci už existujúci právny stav.
SÚHLAS SPRÁVCU DANE K PREVODOM OBCHODNÝCH PODIELOV
Od 17. júla 2022 zaniká povinnosť dokladať súhlas správcu dane pri prevode väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ak je jeho prevodca alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov. Pri prevodoch obchodných podielov taktiež zaniká povinnosť preveriť daňové nedoplatky v zozname daňových dlžníkov zapísanej osoby, a s tým súvisiace predloženie súhlasu správcu dane, ako aj povinnosť predložiť čestné vyhlásenie v prípade zahraničných zapísaných osôb.
ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE
od 1. januára 2023 je nasledovne:
    mesačná minimálna mzda vo výške 700 eur;
    hodinová minimálna mzda vo výške 4,023 eur.
STRAVNÉ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 7.12.2022 zverejnilo v Zbierke zákonov SR opatrenie týkajúce sa súm stravného pri pracovných cestách. Sumy stravného pri pracovných cestách sa od 1. januára 2023 zvyšujú nasledovne:
    6,80 eurpre časové pásmo 5 až 12 hodín;
    10,10 eurpre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín;
    15,30 eurpre časové pásmo nad 18 hodín.
Minimálna hodnota stravovacej poukážky je 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín, pri sume stravného 6,80 eur je to 5,10 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.