daňové poradenstvo bratislava

AUDIT

BRATISLAVA

V oblasti auditu účtovnej závierky vám vieme pomôcť v týchto oblastiach auditu:

  • štatutárny audit
  • medzinárodný audit
  • transformácia účtovných výkazov
  • audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
  • špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov
  • vedenie účtovníctva a služby účtovného poradenstva
  • previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
  • due dilligence


Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka.

Overenie účtovnej závierky (ÚZ) audítorom

Riadnu individuálnu ÚZ a mimoriadnu individuálnu ÚZ musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: 

1.      celková suma majetku „brutto“ presiahla 4 mil. €,

2.      čistý obrat presiahol 8 mil. € a

3.      priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.

ÚZ musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Overenie ÚZ audítorom v účtovných jednotkách, ktoré získavajú 2 % z daní 

Povinnosť overenia ÚZ audítorom majú aj účtovné jednotky – právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 €, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité; táto ÚZ musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Audítora schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. Ak účtovná jednotka odvolá audítora, alebo audítor odstúpi v priebehu vykonávania auditu, je účtovná jednotka povinná písomne o tejto skutočnosti informovať Úrad pre dohľad na výkonom auditu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora.


Odmena za služby:


Cena za vypracovanie audítorského stanoviska k účtovným výkazom za bežný rok je stanovená prevažne na základe hodinových sadzieb (100 eur/h) spoločnosti, ktoré sa pohybujú v štandardnej úrovni týchto prác.


Limit celkovej ceny auditu je predmetom osobného rokovania s predstaviteľmi oboch spoločností / podľa deklarovaného počtu dokladov , dosiahnutého obratu a rizikovosti účtovných transakcií).


Vyžiadajte si bližšie informácie:

Andromeda Audit s.r.o.

Ing. Patrícia Havlíková

audítorka

Mob.: 
+421 907 742 921

cz_aa_elektronicka-etiketa-2018-sk.png